Tistory View

Arithmetic

지수함수 로그함수 정리

God Dangchy What should I do? 2019. 6. 17. 05:03

지수함수 정리

\[ a^0 = 1 \]

\[   a^m a^n = a^{m+n}   \]

\[   (a^m)^n = a^{mn}   \]

\[   \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}  \]

\[   (ab)^n = a^n b^n   \]

\[  (\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}   \]

\[  a^{-n} = \frac{1}{a^n}   \]

\[ \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}   \]

\[ \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}   \]

 

로그함수 정리

기본정의

\[   a^x = c     \implies     \log_{a}{x} = b  \]

\[   \log_{a}{1} = 0 \text{, }\text{ }\text{ }\text{ } \log_{a}{a} = 1   \]

\[   \log_{a}{mn} = \log_{a}{m} + \log_{a}{}n   \]

\[   \log_{a}{\frac{m}{n}} = \log_{a}{m} - \log_{a}{n}   \]

\[   \log_{a}{M^k} = k\log_{a}{M}   \]

\[   \log_{a}{M} = \frac{ \log_{b}{M} } { \log_{b}{a} }  \text{ }\text{ } where \text{ }\text{ } a > 0, a \ne 1 \text{ }\text{ }\text{ }\text{ }  b > 0, b \ne 1 \text{ }\text{ }\text{ }\text{ }   M > 0   \]

\[   \log_{a}{b} = \frac{1}{\log_{b}{a}}   \]

\[   a^{\log_{a}{b}} = b   \]

\[   a^{\log_{b}{c}} = c^{\log_{b}{a}}   \]

'Arithmetic' 카테고리의 다른 글

수포자는 당신의 선택으로 된 것이 아닙니다.  (8) 2019.06.20
지수함수 로그함수 정리  (0) 2019.06.17
삼각함수 정리  (0) 2019.06.10
Replies
Reply Write